Giải câu 2 trang 13 bài triệu và lớp triệu toán tiếng anh lớp 4

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 13 sgk toán tiếng anh

Fill in the blanks with the correct numbers (follow the example):

Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):

ten million

1 chục triệu

10 000 000

fifty million

5 chục triệu

................

ninety million

9 chục triệu

................

twenty million

2 chục triệu

20 000 000

sixty million

6 chục triệu

................

one hundre million

1 trăm triệu

100 000 000

thirty million

3 chục triệu

...............

seventy million

7 chục triệu

................

two hundre million

2 trăm triệu

................

forty million

4 chục triệu

...............

eighty million

8 chục triệu

................

three hundre million

3 trăm triệu

................

Bài làm:

ten million

1 chục triệu

10 000 000

fifty million

5 chục triệu

50 000 000

ninety million

9 chục triệu

90 000 000

twenty million

2 chục triệu

20 000 000

sixty million

6 chục triệu

60 000 000

one hundre million

1 trăm triệu

100 000 000

thirty million

3 chục triệu

30 000 000

seventy million

7 chục triệu

70 000 000

two hundre million

2 trăm triệu

200 000 000

forty million

4 chục triệu

40 000 000

eighty million

8 chục triệu

80 000 000

three hundre million

3 trăm triệu

300 000 000

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021