Toán tiếng Anh 4

Thực hành giải bài tập toán song ngữ: Anh - Việt lớp 4. Cách trình bày từng bài chi tiết, dễ hiểu. Từ đó các em học sinh nâng cao khả năng tiếng của mình. Cũng như các em có thể làm quen với các kì thi quốc tế. Toan tieng Anh 4 KhoaHoc

GIẢI TOÁN TIẾNG ANH 4

Toán tiếng Anh 4: Bài Ôn tập chương 1 | Review

Bài: Biểu thức có chứa một chữ chương 1 | Expression with one literal number

Bài: Đo lường chương 1 | Measurement

Bài: Số tự nhiên chương 1 | Natural numbers

Bài: Trung bình cộng chương 1 | Average

Bài: Biểu đồ chương 1 | Graph

Bài: Phép cộng và phép trừ chương 2 |Addition and subtraction

Bài: Hình học chương 2 |Geometry

Bài: Phép nhân chương 2 | Multiplication

Bài: Phép chia chương 2 | Division

Bài: Ôn tập các số đến 100 000| Review numbers up to 100 000

Bài: Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp)| Review numbers up to 100 000 (cont)

Bài: Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp 2) | Review numbers up to 100 000 (cont 2)

Bài: Biểu thức có chứa một chữ | Expression with one unknown

Bài: Luyện tập | Pratice

Bài: Các số có 6 chữ số| 6 - Digit numbers

Bài: Luyện tập | Pratice (Page 10)

Bài: Dấu hiệu chia hết chương 3 |Divisible indicators

Bài: Hàng và lớp| Place and period

Bài: Ki-lô-mét vuông chương 3 |Square kilometre

Bài: Hình bình hành chương 3 |Parallelogram

Bài: Phân số chương 4 |Fraction

Bài: Tính chất cơ bản của phân số chương 4 |Base property of fraction

Bài: Phép cộng và phép trừ chương 4 |Addition and subtraction

Bài: So sánh các số có nhiều chữ số| Multi-digit number comparison

Bài: Triệu và lớp triệu| Million and millions period

Bài: Triệu và lớp triệu ( tiếp theo)| Million and millions period (cont.)

Bài: Luyện tập (trang 16)| Practice (page 16)

Bài: Luyện tập (trang 17)| Practice (page 17)

Bài: Dãy số tự nhiên| Natural number sequence

Bài: Viết số tự nhiên trong hệ số thập phân| Writing natural numbers in the decimal system

Bài: So sánh và sắp xếp thứ tự các số tự nhiên| Comparing and arranging natural numbers

Bài: Luyện tập (trang 22)| Practice (page 22)

Bài: Yến, tạ, tấn| Yen, quintal, ton

Bài: bảng đơn vị đo khối lượng| table of metric weights

Bài: Giây, thế kỉ| second, century

Bài Luyện tập Giây, thế kỉ | practice second, century

Bài:Tìm số trung bình cộng| Find the arithmetic mean

Bài: Luyện tập Tìm số trung bình cộng| practice- find the arithmetic mean

Bài Biểu đồ| Grape

Bài: Biểu đồ (Tiếp theo)| graph(cont.)

Bài Luyện tập Biểu đồ| practice- graph

Bài Luyện tập chung| cumulative practice

Bài Luyện tập chung (tiếp theo)| cumulative practice (cont.)

Toán tiếng anh 4 Phép cộng| addition

Bài: Phép trừ| subtraction

Bài: Luyện tập Phép cộng và phép trừ | Practice- addition and subtraction

Bài: Biểu thức có chứa hai chữ| expression with two unknowns

Bài :Tính chất giao hoán của phép cộng| the commutative property of addition

Bài: Biểu thức có chứa ba chữ | expressions with three unknowns

Bài: Tính chất kết hợp của phép cộng | the associative property of addition

Bài:Luyện tập Tính chất kết hợp của phép cộng | Practice-the associative property of addition

Bài :Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó | Finding two numbers if their sum and their difference are known.

Bài Luyện tập Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó | practice - Finding two numbers if their sum and their difference are known.

Bài: Luyện tập chung trang 48| cumulative practice

Bài:Góc nhọn, góc tù, góc bẹt| Acute angle, obtuse angle and straight angle

Bài Hai đường thẳng vuông góc| two perpendicular lines

Bài: Hai đường thẳng song song | Two parallel lines

Bài Vẽ hai đường thẳng vuông góc | Draw two perpendicular lines

Bài Thực hành vẽ hình chữ nhật| Practice drawing rectangles

Bài Thực hành vẽ hình vuông| Practice drawing squares

Bài Luyện tâp trang 55 | Practice (55)

Bài Luyện tập chung(56)| cumulative practice(56)

Bài: Nhân với số có một chữ số | Multiply by a one-digit number

Bài: Tính chất giao hoán của phép nhân|Commutative properties of multiplication

Bài:Nhân với 10, 100, 1 000, ... Chia cho 10, 100, 1 000, ...| Multiply by 10, 100, 1 000, ... Divide by 10, 100, 1 000, ...

Bài: tính chất kết hợp của phép nhân|Combined properties of multiplication

Bài: nhân với số có tận cùng là chữ số 0 | multiplied by the number ending in a zero

Bài: đề xi mét vuông | square decimeter

Bài mét vuông | square meters

Bài: nhân một số với một tổng | multiply a number by a sum

Bài: nhân một số với một hiệu | multiply a number by a difference

Bài: Luyện tập Trang 68 | practice page 68

Bài: Nhân với số có hai chữ số | Multiplying by 2-digrit numbers

Bài Luyện tập trang 69 | practice page 69

Bài: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với số 11 | multiplying 2-digit numbers by 11 mentally

Bài: Nhân với số có ba chữ số| multiplying by 3-digit numbers

Bài Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo)| Multiplying by 3-digit numbers(cont.)

Bài: Luyện tập trang 74 | practice page 74

Bài Luyện tập chung (75) | Cumulative practice (75)

Bài: Chia một tổng cho một số| Dividing a sum by a number

Bài: Luyện tập (78) | practice (78)

Bài Chia một số cho một tích | Dividing a number by a product

Bài Chia một tích cho một số | dividing a product by a number

Bài Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0| division of two numbers ending with 0

Bài Chia cho số có hai chữ số | dividing by 2-digit numbers

Bài Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) | dividing by 2-digit numbers (cont.)

Bài luyện tập (83) | practice (83)

Bài Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo 2) | dividing 2-digit numbers ( cont..)

Bài Luyện tập trang 84 | pratice (84)

Bài Thương có chữ số 0 | quotient ending with 0

Bài Chia cho số có ba chữ số | dividing by 3-digit numbers

Bài Luyện tập trang 87| practice (87)

Bài Chia cho số có ba chữ số (Tiếp theo) | dividing by 3-digit number (cont.)

Bài Luyện tập trang 89 SGK | practice (89)

Bài Luyện tập chung trang 90 | cumulative practice (90)

Bài Luyện tập chung trang 91| cumulative practice (91)

Bài Dấu hiệu chia hết cho 2 | divisibility rules for 2

Bài Dấu hiệu chia hết cho 5 | divisibility rules for 5

Bài Luyện tập trang 96 | practice (96)

Bài Dấu hiệu chia hết cho 9 | divisibility rules for 9

Bài Dấu hiệu chia hết cho 3 | divisibility rules for 3

Bài Luyện tập trang 98 | practice (98)

Bài Luyện tập chung trang 99| cumulative practice 99

Bài Ki-lô-mét vuông | square kilometer

Bài Luyện tập trang 100| practice 100

Bài Hình bình hành | Parallelogram

Bài Diện tích hình bình hành | Area of Parallelogram

Bài Luyện tập trang 104| practice 104

Bài Phân số | Fractions

Bài Phân số và phép chia số tự nhiên | Fractions and division of natural numbers

Bài Phân số và phép chia số tự nhiên tiếp theo | Fractions and division of natural numbers (cont.)

Bài Luyện tập sgk Toán lớp 4 trang 110 | practice (110)

Bài Phân số bằng nhau | equivalent fractions

Bài Rút gọn phân số | simplifying a fraction

Bài Luyện tập sgk Toán lớp 4 trang 114 | practice (114)

Bài Quy đồng mẫu số các phân số sgk Toán 4 trang 115 | making fractions have a common denominator

Bài Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo) sgk Toán 4 trang 116 | making fractions have a common denominator (cont.)

Bài Luyện tập sgk Toán 4 trang 117 | practice (117)

Bài So sánh hai phân số cùng mẫu số sgk Toán 4 trang 119 | comparing two fractions with a common denominator

Bài Luyện tập sgk Toán 4 trang 120 | practice (120)

Bài So sánh hai phân số khác mẫu số sgk Toán 4 trang 121 | comparing two fractions with different denominator

Bài Luyện tập sgk Toán 4 trang 122 | practice (122)

Bài Luyện tập chung sgk Toán 4 trang 123 | practice (123)

Bài Luyện tập chung sgk Toán 4 trang 123 (tiết 2) | cumulative practice (123)

Bài Phép cộng phân số sgk Toán 4 trang 126 | adding fractions

Bài Phép cộng phân số (tiếp theo) sgk Toán 4 trang 127 | adding fractions (cont.)

Bài Luyện tập sgk Toán 4 trang 128 | practice (128)

Bài Hình thoi sgk Toán 4 trang 140 | Rhombus

Bài Diện tích hình thoi sgk Toán 4 trang 142 | area of rhombus

Bài Luyện tập sgk Toán 4 trang 143 | practice (143)

Bài Luyện tập chung sgk Toán 4 trang 144 | cumulative practice (144)

Bài Giới thiệu tỉ số sgk Toán 4 trang 146 | introduction to ratio

Bài Tìm hai số biết tổng và tỉ số của hai số đó sgk Toán 4 trang 147 | finding two numbers if their sum and their ratio are known

Bài Luyện tập trang 148 sgk | practice (148)

Bài Luyện tập trang 149 sgk | practice (149)

Bài Luyện tập chung trang 149 sgk | cumulative practice (149)

Bài Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó trang 150 sgk| finding two numbers if their difference and their ratio are known

Bài Luyện tập trang 151 sgk | practice(151)

Bài Luyện tập (tiếp) trang 151 sgk | practice cont. 151

Bài Luyện tập chung trang 152 sgk | cumulative practice( 152)

Bài Luyện tập chung trang 153 sgk | cumulative practice (153)

Bài Tỉ lệ bản đồ trang 154 sgk | Map scale

Bài Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ trang 156 sgk | applications of map scale

Bài Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo) trang 157sgk | applications of map scale(cont.)

Bài Thực hành trang 158sgk | practice (158)

Bài Thực hành (tiếp) trang 159 sgk | practice (cont.)(159)

Bài Ôn tập về số tự nhiên trang 160 sgk | review natural numbers

Bài Ôn tập về số tự nhiên (tiếp) trang 161 sgk | review natural numbers (cont.)

Bài Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) trang 161-162 sgk | review natural numbers(cont.) (161-162)

Bài Ôn tập về phép tính với số tự nhiên trang 162 sgk | review operations with natural numbers(cont.)

Bài Ôn tập về phép tính với số tự nhiên (tiếp) trang 163 sgk | review operations with natural numbers(cont.) 163

Bài Ôn tập về phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) trang 164 sgk | review operations with natural numbers(cont.) 164

Bài Ôn tập về biểu đồ trang 164 sgk | review graphs

Bài Ôn tập về đại lượng ( tiếp) Trang 171, 172 SGK | review units of measurement (cont.)

Bài Ôn tập về đại lượng ( tiếp theo) Trang 172, 173 SGK | review units of measurement (cont.) 172-173

Bài Luyện tập (tiếp) trang 128 | practice (cont.) 128

Bài Phép trừ phân số | Subtracting fractions

Bài Phép trừ phân số (tiếp theo) | subtracting fractions (cont.)

Bài Luyện tập trang 131 | practice (131)

Bài Luyện tập chung trang 131 | cumulative practice (131)

Bài Phép nhân phân số | multiplying fractions

Bài Luyện tập trang 133 | practice 133

Bài Luyện tập trang 134 | practice 134

Bài Tìm phân số của một số | finding fractions of a number

Bài Phép chia phân số |dividing fractions

Bài Luyện tập trang 136 | practice 136

Bài Luyện tập trang 137 | practice 137

Bài Luyện tập chung trang 137| cumulative practice 137

Bài Luyện tập chung trang 138 ( tiếp) | cumulative practice (cont.) 138

Bài Luyện tập chung (tiếp) trang 138 | cumulative practice (cont.) 138-139

Bài Luyện tập chung trang 139 | cumulative practice 139

Bài Ôn tập về phân số | review fractions

Bài Ôn tập về các phép tính với phân số | review operations with fractions

Bài Ôn tập về các phép tính với phân số (Tiếp) | review operations with fractions (cont.)

Bài Ôn tập về các phép tính với phân số (Tiếp theo) trang 169 | review operations with fractions (cont.) 169

Bài Ôn tập về các phép tính với phân số (Tiếp theo 2) trang 170 | review operations with fractions (cont.) 170

Bài Ôn tập về hình học | review geometry

Bài Ôn tập về hình học ( tiếp theo) | review geometry (cont.)

Bài Ôn tập về tìm số trung bình cộng | review finding arithmetic mean

Bài Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó | Review finding two numbers if their sum and their difference are known

Bài Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó | review finding two numbers if their sum, difference and ratio are known

Bài Luyện tập chung Trang 176,177 | cumulative practice 176, 177

Bài Luyện tập chung Trang 177 | cumulative practice 177

Bài Luyện tập chung Trang 178 | cumulative practice 178

Bài Luyện tập chung Trang 179,180 | cumulative practice 179, 180

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 4