Toán tiếng anh 4 bài Luyện tập chung trang 99| cumulative practice 99

  • 1 Đánh giá

Giải bài: Luyện tập chung trang 99| cumulative practice 99. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 4. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 99 sgk toán tiếng Anh lớp 4

Among 7435; 4568; 66811; 2050; 2229; 35766

Trong các số 7435; 4568; 66811; 2050; 2229; 35766

a) Which number is divisible by 2?

Số nào chia hết cho 2?

b)Which number is divisible by 3?

Số nào chia hết cho 3?

c) Which number is divisible by 5?

Số nào chia hết cho 5 ?

d) Which number is divisible by 9?

số nào chia hết cho 9

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 99 sgk toán tiếng Anh lớp 4

Among 57234; 64620; 5270; 77285

Trong các số 57234; 64620; 5270; 77285

a) Which number is divisible by 2 and 5?

Số nào chia hết cho 2 và 5

b) Which number is divisible by 3 and 2?

Số nào chia hết cho 3 và 2

c) Which number is divisible by 2; 3; 5 and 9

Số nào chia hết cho 2; 3; 5 và 9

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 99 sgk toán tiếng Anh lớp 4

Find the appropriate number to write in the blanks so:

Tìm chữ số thích hợp để viết vào ô trống sao cho:

a) 5… 8 divided by 3;

5…8 chia hết cho 3;

b) 6… 3 divided by 9;

6…3 chia hết cho 9;

c) 24… divided by 3 and 5;

24… chia hết cho cả 3 và 5;

d) 35 ... divided by 2 and 3.

35… chia hết cho cả 2 và 3.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 99 sgk toán tiếng Anh lớp 4

Calculate the value of each of the following expressions and consider which values are divided by the numbers 2, 5:

Tính giá trị của mỗi biểu thức sau rồi xét xem giá trị đó chia hết cho những số nào trong các số 2, 5:

a) 2253 + 4315 – 173

b) 6438 – 2325 x 2

c) 480 – 120 : 4

d) 63 + 24 x 3

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 99 sgk toán tiếng Anh lớp 4

A class has less than 35 students and more than 20 students. If the students in the class are all arranged in 3 rows or in 5 rows, there is no redundancy, no shortage of friends. How many students are there on this class?

Một lớp học có ít hơn 35 học sinh và nhiều hơn 20 học sinh. Nếu học sinh trong lớp xếp đều thành 3 hàng hoặc thành 5 hàng thì không thừa, không thiếu bạn nào.Tìm số học sinh của lớp học đó?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem
Chủ đề liên quan