Giải câu 2 trang 163 toán tiếng anh lớp 4

  • 1 Đánh giá

Bài 2: Trang 163 - sgk toán tiếng Anh lớp 4

Find x:

Tìm x:

a) 40 x x = 1400

b) x : 13 = 205

Bài làm:

a) 40 x x = 1400

x = 1400 : 40

x = 350

b) x : 13 = 205

x = 205 x 13

x = 2665

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021