Giải câu 2 trang 18 VNEN toán 4 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 18 VNEN toán 4 tập 2

Viết theo mẫu:

Đọc số

Số

Lớp triệu

Lớp nghìn

Lớp đơn vị

Hàng

Trăm

Triệu

Hàng

Chục

Triệu

Hàng

Triệu

Hàng

Trăm

nghìn

Hàng chục

nghìn

Hàng

nghìn

Hàng

trăm

Hàng

Chục

Hàng

Đơn vị

Bốn trăm ba mươi hai triệu năm trăm nghìn bảy trăm linh năm

423 500 705

4

2

3

5

0

0

7

0

5

Tám mươi triệu một trăm nghìn ba trăm sáu mươi tám

306 703 001

Bài làm:

Đọc số

Số

Lớp triệu

Lớp nghìn

Lớp đơn vị

Hàng

Trăm

Triệu

Hàng

Chục

Triệu

Hàng

Triệu

Hàng

Trăm

nghìn

Hàng chục

nghìn

Hàng

nghìn

Hàng

trăm

Hàng

Chục

Hàng

Đơn vị

Bốn trăm ba mươi hai triệu năm trăm nghìn bảy trăm linh năm

423 500 705

4

2

3

5

0

0

7

0

5

Tám mươi triệu một trăm nghìn ba trăm sáu mươi tám

80 100 368

8

0

1

0

0

3

6

8

306 703 001

3

0

6

7

0

3

0

0

1

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021