Giải câu 5 trang 67 toán 2 tập 1 VNEN

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 67 toán 2 VNEN

Tìm :

a. 10 + = 15 b. + 5 = 19 c. 32 + = 45

Bài làm:

a. 10 + = 15

= 15 - 10

= 5

b. + 5 = 19

= 19 - 5

= 14

c. 32 + = 45

= 45 - 32

= 13

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021