Hãy lấy những sự kiện tiêu biểu dưới đây để điền vào chỗ chấm (....) trong bảng sau cho đúng?

 • 1 Đánh giá

2. Hãy lấy những sự kiện tiêu biểu dưới đây để điền vào chỗ chấm (....) trong bảng sau cho đúng

 • Đánh thắng quân xâm lược Tống lần thứ nhất, bảo vệ độc lập dân tộc (năm 981)
 • Giành lại độc lập dân tộc sau hơn 1000 năm đô hộ (năm 938)
 • Dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long (năm 1010)
 • Vẽ bản đồ đất nước và soạn bộ luật Hồng Đức
 • Toàn dân đắp đê từ đầu nguồn các con sông lớn ra đến biến
 • Trận Như nguyệt đánh thắng xâm lược Tống lần thứ hai
Triều đạiSự kiện tiêu biểu
Ngô, Đinh, Tiền Lê

........

Dẹp loạn 12 sứ quân

........

........

Đạo phật rất phát triển

........

Trần

........

Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên

Hậu Lê

...........

Giáo dục và văn học rất phát triển. Khoa học bước đầu có sự phát triển.

Bài làm:

Triều đạiSự kiện tiêu biểu
Ngô, Đinh, Tiền Lê
 • Giành lại độc lập dân tộc sau hơn 1000 năm đô hộ (năm 938)
 • Dẹp loạn 12 sứ quân
 • Đánh thắng quân xâm lược Tống lần thứ nhất, bảo vệ độc lập dân tộc (năm 981)
 • Dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long (năm 1001)
 • Đạo phật rất phát triển
 • Trận Như nguyệt đánh thắng xâm lược Tống lần thứ hai
Trần
 • Toàn dân đắp đê từ đầu nguồn các con sông lớn ra đến biến
 • Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên
Hậu Lê
 • Vẽ bản đồ đất nước và soạn bộ luật Hồng Đức
 • Giáo dục và văn học rất phát triển. Khoa học bước đầu có sự phát triển.

 • 98 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021