Hãy nêu nhận xét về phong trào cách mạng 1930-1931?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 97 – sgk lịch sử 12

Hãy nêu nhận xét về phong trào cách mạng 1930-1931?

Bài làm:

  • Ưu điểm: quyết liệt, có sự đoàn kết của nhiều giai cấp, nhất là giai cấp vô sản như nông dân, công nhân. Phong trào nhận được sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, có đường lối đấu tranh rõ ràng.
  • Hạn chế: sự chuẩn bị chưa chu đáo (vũ khí thô sơ, người tham gia chưa được huấn luyện quân sự,...), Đảng Cộng Sản Việt Nam vừa ra đời còn non trẻ nên chưa có nhiều kinh nghiệm tỏng việc lãnh đạo cách mạng.

  • 27 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử 12