Kế hoạch cá nhân Học tập và làm theo Bác năm 2022 Mẫu kế hoạch cá nhân Học tập và làm theo Bác

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Kế hoạch cá nhân Học tập và làm theo Bác năm 2022 với đầy đủ các mẫu khác nhau dành cho đảng viên được KhoaHoc tổng hợp và đăng tải trong bài viết dưới đây, mời các bạn cùng tham khảo.

Kế hoạch cá nhân Học tập và làm theo Bác năm 2022 được lập ra để phấn đấu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay. Nội dung trong mẫu kế hoạch cá nhân Học và làm theo Bác năm 2022 cần trình bày đầy đủ các thông tin cá nhân, nội dung đăng ký học tập về tư tưởng đạo đức, lối sống, chính trị....

Trong công cuộc đổi mới đất nước ngày nay, mọi cán bộ, Đảng viên không chỉ cần gương mẫu về đạo đức, tác phong, bản lĩnh chính trị vững vàng mà còn phải không ngừng trau dồi kiến thức, nâng cao năng lực nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công việc đề ra, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trở thành tấm gương cho mọi người học tập và noi theo. Để thôi thúc Đảng viên, cán bộ luôn kiên trì, nỗ lực rèn luyện không ngừng nghỉ, hàng năm, tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức,... đều phát động phong trào "Học tập và làm theo tấm gương đọa đức Hồ Chí Minh" và đăng ký và lập bản đăng ký cá nhân Chuyên đề học tập và làm theo Bác.

1. Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh - Đảng viên

ĐẢNG BỘ XÃ ……

CHI BỘ………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

….., ngày 22 tháng 02 năm 2022

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

Họ và tên: ………………………..; Ngày, tháng, năm sinh:……………..….

Đơn vị công tác:……………………………………….……………..………

Chức vụ đảng…………………………; Chức vụ chính quyền:…………...…

Sinh hoạt tại chi bộ:…………………………………………..…………..…..

Sau khi nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, góp phần đưa tỉnh .... trở thành tỉnh phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc bộ”, tôi xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 như sau:

1. Nội dung “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, góp phần đưa tỉnh ..... trở thành tỉnh phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc bộ:

- Học và làm theo Bác về xây dựng đạo đức của người cán bộ: xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng; chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; thực hiện cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; giữ gìn đoàn kết nội bộ, lối sống lành mạnh, trong sáng, không tham ô, tham nhũng, lãng phí; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực....

- Tự giác học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị: xây dựng tác phong làm việc khoa học; chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; phấn đấu hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

- Tiên phong, gương mẫu đi đầu trong công tác và cuộc sống (đối với cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cấp: nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, phong cách làm việc, học tập sinh hoạt trước cán bộ, nói đi đôi với làm, dám làm, dám chịu trách nhiệm, gắn bó mật thiết với nhân dân, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

2. Biện pháp để thực hiện (nêu cụ thể các biện pháp để thực hiện nội dung đã đăng ký sát với chức trách, nhiệm vụ công tác của bản thân)

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

3. Thời gian hoàn thành: trong năm 2022.

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ/ CƠ QUAN

NGƯỜI VIẾT KẾ HOẠCH

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện của chi bộ/ cơ quan/ (cuối năm)

2. Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh - Mẫu 1

ĐẢNG BỘ CQCQ QUẬN………………

CHI BỘ: PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

….……, ngày…tháng…năm 20.....

KẾ HOẠCH
thực hiện học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
năm 20.....

Họ và tên: (in hoa)………………………. Năm sinh:…………………………..

Chức vụ Đảng, chính quyền, đoàn thể: ……………………………………………

Đơn vị công tác:…………………………………………………………………..

Chi bộ, đoàn thể đang sinh hoạt:………………………………………………….

Căn cứ các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; hướng dẫn của cấp ủy, cơ quan, đơn vị và chuyên đề được học tập, bản thân xây dựng kế hoạch thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những nội dung như sau:

NỘI DUNG ĐĂNG KÝ:

Nêu rõ những nội dung cụ thể mà bản thân sẽ phấn đấu trong năm nhằm thực hiện:

1. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

+ Nội dung chính cần phấn đấu, rèn luyện trong năm:

………………………………………………….……………………………………

………………………………………………….……………………………………

………………………………………………….……………………………………

2. Các nội dung cần phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện cụ thể:

- Về tư tưởng chính trị,

- Thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao,

- Đạo đức nghề nghiệp, đạo đức lối sống,

- Tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân,

- Ý thức tổ chức, kỷ luật,

- Mối quan hệ với Nhân dân,

- Trách nhiệm nêu gương.

- Thực hiện cam kết không suy thoái, không “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo Nghị quyết Trung 4 khóa XII và Đề án 02 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Mỗi cá nhân căn cứ chức trách, nhiệm vụ được giao (theo tiêu chí, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, chức trách, nhiệm vụ được giao… phù hợp đặc điểm hoạt động, công tác của từng địa phương, cơ quan, đơn vị) đăng ký thực hiện bằng những hành động, việc làm cụ thể.

3. Khắc phục những hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm cán bộ, đảng viên, công chức hàng năm và kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII:

- Những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm năm,

- Nguyên nhân?

- Nội dung phấn đấu, biện pháp, thời gian khắc phục từng khuyết điểm.

Đảng viên ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

4. Xác nhận và đánh giá việc thực hiện của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị theo 6 tháng và cả năm.

+ Đánh giá kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 20.....:

+ Đánh giá kết quả thực hiện năm 20.....:

Xác nhận cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị
(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh - Mẫu 2

SỞ GTVT .........

.......................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

......, ngày …. tháng… năm ....

BẢN ĐĂNG KÝ

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm ....

-----

Họ và tên: ...................................................................

Sinh ngày: ...........................................................

Đơn vị công tác: ..............................................

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:..........................

Sau khi nghiên cứu Chuyên đề “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; bản thân đăng ký học tập và làm theo Bác với một số nội dung như sau:

1. Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Nghiêm túc học tập quán triệt chuyên đề.

- Học tập thường xuyên thông qua các cuộc họp chi bộ, tổ, chi hội, sinh hoạt cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp...

- Nhận thức và những điều tâm đắc của bản thân.

2. Nội dung đăng ký làm theo (gợi ý một số nội dung cơ bản)

- Ý thức tự lực, tự cường

+ Có ý chí tự lực cánh sinh, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, tự giác nêu gương cần, kiệm, liêm, chính, lao động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm;

+ Kiên quyết đấu tranh có hiệu quả với mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, bệnh quan liêu, cơ hội, cục bộ, bè phái, lợi ích nhóm, mất đoàn kết nội bộ, chống suy thoái về chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức tu dưỡng, “nói đi đôi với làm”, “rèn luyện suốt đời”, thường xuyên “tự soi”, “tự sửa”;

+ Nhận thức sâu sắc và tự giác thực hiện bổn phận, trách nhiệm của bản thân, gắn bó chặt chẽ, liên hệ mật thiết với Nhân dân, “trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân”;

+ Tích cực tham gia các phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát động.

- Khát vọng

+ Là cán bộ, công chức, viên chức vừa hồng vừa chuyên vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của chi bộ, của cơ quan đề ra;

+ Có khát vọng vươn lên, tinh thần cầu tiến, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, góp phần xây dựng đời sống Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, quê hương ngày càng giàu đẹp;

+ Không vi phạm kỷ luật, kỷ cương.

- Trách nhiệm nêu gương

+ Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải nêu gương trong việc học tập và làm theo Bác như: Chấp hành nghiêm chủ trương chủ Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, gương mẫu trong công tác, trong cuộc sống;

+ Thực hiện bổn phận, trách nhiệm đối với Nhân dân, gắn bó chặt chẽ, liên hệ mật thiết với Nhân dân, “trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân”;

+ Tự giác rèn luyện đức tính cần, kiệm, liêm, chính trong công tác cũng như trong đời sống.

+ Phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

* Chú ý: Cá nhân chọn một vài nội dung gắn với nhiệm vụ, chức trách được giao để đăng ký làm theo Bác, trong đó chọn một vài vấn đề còn hạn chế hay khát vọng (không đăng ký một cách chung chung).

3. Biện pháp phấn đấu thực hiện nhiệm vụ

Cá nhân đưa ra cách làm theo Bác một cách thiết thực bằng những hành động cụ thể, mang lại hiệu quả so với trước (viết ngắn gọn, không nói lý thuyết, không nói chung chung).

4. Thời gian thực hiện: Trong năm 2021.

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ, tên)

4. Kế hoạch cá nhân Học tập và làm theo Bác

Về mục đích yêu cầu

Nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp nối các chuyên đề trước, cụ thể hóa chuyên đề năm 2022 phù hợp với tình hình, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, chặt chẽ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; kết hợp thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tổ chức triển khai, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện nghiêm, thiết thực, hiệu quả, tránh qua loa, hình thức. Xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của tổ chức đảng, cấp ủy đảng mà trực tiếp là Ban Thường vụ và đồng chí bí thư cấp ủy, đồng thời là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Về nội dung học tập và thực hiện

1. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) của Đảng, các Quy định về nêu gương, Quy định về những điều đảng viên không được làm, chú trọng thực hiện các nội dung trên đối với cán bộ, đảng viên - nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp.

2. Các tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội xác định nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị, xây dựng kế hoạch đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022. Phát huy tính sáng tạo các mô hình và thực hiện nhiều biện pháp nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay” .

3. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức dựa vào nội dung chuyên đề, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, liên hệ bản thân để xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

4. Các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước, gắn triển khai thực hiện nội dung chuyên đề năm 2022 với thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ” trong sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị; kết hợp với các phong trào thi đua vào đầu năm và tổng kết cuối năm.

Về tổ chức học tập và tuyên truyền chuyên đề năm 2022

1. Tổ chức học tập, thảo luận nội dung chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị

Các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch đưa nội dung học tập chuyên đề năm 2022 vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan. Xác định nội dung học tập và làm theo từng tháng, từng quý sát với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên; lựa chọn các vấn đề còn hạn chế của tập thể, cá nhân để thảo luận và tìm giải pháp thực hiện tốt hơn thời gian tới. Các nội dung cần tập trung thực hiện:

- Quý I/2022: học tập, thảo luận, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về công tác cán bộ. Liên hệ công tác cán bộ tại địa phương, cơ quan, đơn vị; tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được phân công gắn với các Quy định về nêu gương và Quy định về những điều đảng viên không được làm.

- Quý II/2022: học tập, thảo luận, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ. Liên hệ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng; rèn luyện bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Quý III/2022: học tập, thảo luận, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ. Liên hệ việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cán bộ tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Quý IV/2022: tổ chức cơ sở đảng đánh giá kết quả thực hiện chuyên đề 2022; việc đưa nội dung học tập và làm theo chuyên đề 2022 vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị. Cán bộ, đảng viên kiểm điểm trước tập thể chi bộ về kết quả thực hiện kế hoạch cá nhân. Chú trọng kết hợp thực hiện nội dung học tập và làm theo với kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên cuối năm.

Chủ đề liên quan