Lập niên biểu những sự kiện quan trọng ở Liên Xô trong thời gian tiến hành cải tổ ( 1985 – 1991)?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Lập niên biểu những sự kiện quan trọng ở Liên Xô trong thời gian tiến hành cải tổ ( 1985 – 1991)?

Bài làm:

  • Tháng 3/1985: M.Goocbachop lên nắm quyền lãnh đạo nhà nước Liên Xô, đưa ra đường lối cải tổ.
  • Tháng 12/1985: Cuộc cải tổ về kinh tế thất bại.
  • Ngày 19/8/1991: Đảo chính M.Goocbachop thất bại
  • Ngày 29/8/1991: Đảng Cộng Sản Liên Xô bị đình chỉ hoạt động.
  • Ngày 25/12/1991: chế độ XHXN ở Liên Xô sụp đổ cùng với sự tan rã của Liên Bang Cộng hòa XHCN Xô viết.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử 12