Lời giải câu số 1, 14, 16 đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Đề số 14

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Lời giải câu số 1, 14, 16

Câu 1: Chọn C

(a) Cho SiO2 tác dụng với axit HF: SiO2 + 4HF → SiF4 + 2H2O

(b) Cho SO2 tác dụng với H2S: SO2 + 2H2S → 3S +2H2O

(c) Cho NH3 tác dụng với CuO: 2NH3 + 3CuO → 3Cu + N2 + 3H2O

(d) Cho CaOCl2 tác dụng với HClđặc: CaOCl2 + 2HClđặc → CaCl2 + Cl2 + H2O

(e) Cho Si tác dụng với NaOH∶ Si + 2NaOH+ H2O → Na2SiO3 + 2H2

(f) Cho O3 tác dụng với Ag: O3 + 2Ag → Ag2O +O2

(g) Cho NH4Cl tác dụng với NaNO2 đun nóng:NH4Cl + NaNO2 → NaCl+ N2 +2H2O

Vậy số đơn chất được tạo thành là: 6

Câu 14: Chọn C

Nhỏ từ từ 0,03 mol HCl vào 0,02 mol Na2CO3 và 0,02 mol NaHCO3 thì trước tiên có phản ứng:

H+ + CO32- → HCO3- (1)

H+ + HCO3- → CO2 + H2O (2)

Từ (1) suy ra:

nH+ (1) = nCO32- = 0,02 mol =>nHCl(còn lại ) = 0,03 – 0,02 = 0,01 mol

nHCO3- = 0,02 + 0,02 = 0,04 mol

Từ (2) suy ra sau phản ứng (2) HCO3- dư, H+ hết nên số mol CO2 tính theo

HCl =>nCO2 = nHCl = 0,01 mol.

Câu 16: Chọn C

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021