Lời giải câu số 17, 23, 28 đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Đề số 4

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Lời giải câu số 17, 23, 28

Câu 17: Đáp án A.

Câu 23: Đáp án A

Saccarozơ Glucozơ + Fructozơ

0,02 0,02.75% 0,02.75%

Mantozơ 2Glucozơ

0,01 0,01.2.75%

Vậy sau phản ứng thủy phân dung dịch X gồm: Glucozơ: 0,03; Fructozơ: 0,015; Saccarozơ: 0,005; nmantozơ: 0,0025

Khi X tham gia phản ứng tráng bạc chỉ có Glucozơ, Fructozơ và Mantozơ phản ứng tạo 2Ag

Vậy số mol Ag là:

0,03.2 + 0,015.2 + 0,0025.2 = 0,095 mol

Câu 28: Đáp án C

(C17H33COO)3C3H5+3H2→(C17H35COO)3C3H5 (X)

(C17H35COO)3C3H5+3NaOH→3C17H35COONa+C3H5 (OH)3 (Y)

C17H35COONa+HCl→C17H35COOH(Z) + NaCl

Từ đó ta có thể suy ra Z là axit stearic.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021