Giải Tiếng Việt 1 tập 1 phát triển năng lực

Dưới đây là toàn bộ bài giải Tiếng Việt 1 tập 1 thuộc bộ sách Cùng học để phát triển năng lực. Cách hướng dẫn, trình bày lời giải chi tiết, dễ hiểu. Học sinh muốn xem bài nào thì click vào tên bài để xem. Chúc các em học tốt và nắm vững kiến thức Tiếng Việt 1 tập 1 KhoaHoc

[Phát triển năng lực] Tiếng việt 1 bài 13E: ung, ưng

[Phát triển năng lực] Tiếng việt 1 bài 14A: iêng, uông, ương

[Phát triển năng lực] Tiếng việt 1 bài 14B: inh, ênh, anh

[Phát triển năng lực] Tiếng việt 1 bài 14C: Ôn tập ang - ăng - âng, ong - ông, ung - ưng, iêng - uông - ương, inh - ênh - anh

[Phát triển năng lực] Tiếng việt 1 bài 14D: ac, ăc, âc

[Phát triển năng lực] Tiếng việt 1 bài 14E: oc, ôc

[Phát triển năng lực] Tiếng việt 1 bài 15A: uc, ưc

[Phát triển năng lực] Tiếng việt 1 bài 15B: ich, êch, ach

[Phát triển năng lực] Tiếng việt 1 bài 15C: iêc, uôc, ươc

[Phát triển năng lực] Tiếng việt 1 bài 15D: Ôn tập ac- ăc- âc, oc - ôc, uc - ưc, ich - êch - ach, iêc - uôc - ươc

[Phát triển năng lực] Tiếng việt 1 bài 15E: oa, oe

[Phát triển năng lực] Tiếng việt 1 bài 16A: oai, oay

[Phát triển năng lực] Tiếng việt 1 bài 16B: oan, oăn

[Phát triển năng lực] Tiếng việt 1 bài 16C: oat, oăt

[Phát triển năng lực] Tiếng việt 1 bài 16D: oang, oăng, oanh

[Phát triển năng lực] Tiếng việt 1 bài 16D: oac, oăc, oach

[Phát triển năng lực] Tiếng việt 1 bài 17A: Ôn tập oa- oe, oai - oay, oan - oăn, oat - oăt, oang - oăng - oanh, oac - oăc - oach

[Phát triển năng lực] Tiếng việt 1 bài 17B: uê, uy, uơ

[Phát triển năng lực] Tiếng việt 1 bài 17C: uân, uât, uây

[Phát triển năng lực] Tiếng việt 1 bài 17D: uyên, uyêt, uyt

[Phát triển năng lực] Tiếng việt 1 bài 17E: Vần ít dùng

[Phát triển năng lực] Tiếng việt 1 bài 18: Ôn tập cuối Học kì I

Pages

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 1 mới