Project Unit 9: English in the world

  • 1 Đánh giá

Phần Project sẽ cung cấp cho bạn học hai biến thể của tiếng Anh đó là Tiếng Anh Anh và Tiếng Anh Mỹ, đồng thời yêu cầu bạn học tìm kiếm và thu thập thông tin để đưa ra tiếp các biến thể khác của tiếng Anh. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

Project - Unit 9: English in the World

1. Read the chart and fill the blanks with the words from the box. (Xem các hình vẽ và điền vào chỗ trống với các từ trong ngoặc)

Giải:

British English (Tiếng Anh – Anh)

American English (Tiếng Anh Mỹ)

(1) sweets (Kẹo)

canndies

Football (bóng đá)

(2) soccer

(3) nappy (bỉm)

diaper

(4) pavement (vỉa hè)

sidewalk

Motorway (đường cao tốc)

(5) highway

(6) underground (tàu điện ngầm)

subway

(7) rubbish (rác)

Garbage

Torch (đèn pin)

(8) flashlight

2. Choose two varieties of English. Write a similar chart showing the differences in vocabulary between them. (Chọn hai biến thể của tiếng Anh. Viết một sơ đồ tương tự thể hiện sự khác nhau về từ vựng giữa chúng)

Giải:

American English (Tiếng Anh Mĩ)

Indian English (Tiếng Anh Ấn)

To fix (sửa)

To repair

Wallet (ví)

Purse

Cafeteria (căng tin)

Canteen

Fall (mùa thu)

Autumn

Smart (thông minh)

clever

Line (hàng, chuỗi)

queue

3. Organise an exhibition of the charts you have made among your group or class members. Vote for the best. (Tổ chức trưng bày những sơ đồ bạn đã làm trong nhóm hoặc các thành viên trong lớp. Bầu chọn cái tốt nhất)


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021