VNEN toán 5 tập 2

Dưới đây là toàn bộ bài giải toán VNEN lớp 5 tập 2. Cách hướng dẫn, trình bày lời giải chi tiết, dễ hiểu. Học sinh muốn xem bài nào thì click vào tên bài để xem. Chúc các em học tốt và nắm vững kiến thức toán VNEN 5 KhoaHoc

Giải VNEN toán 5 từ bài 58 đến 70

Bài 58: Hình thang

Bài 59: Diện tích hình thang

Bài 60: Em ôn lại những gì đã học

Bài 61: Hình tròn, đường tròn

Bài 62: Chu vi hình tròn

Bài 63: Diện tích hình tròn

Bài 64: Em ôn lại những gì đã học

Bài 65: Giới thiệu biểu đồ hình quạt

Bài 66: Luyện tập về tính diện tích

Bài 67: Em ôn lại những gì đã học

Bài 68: Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương

Bài 69: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Bài 70: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

Giải VNEN toán 5 từ bài 71 đến 89

Bài 71: Em ôn lại những gì đã học

Bài 72: Thể tích của một hình

Bài 73: Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối

Bài 74: Mét khối

Bài 75: Em ôn lại những gì đã học

Bài 76: Thể tích hình hộp chữ nhật

Bài 77: Thể tích hình lập phương

Bài 78: Em ôn lại những gì đã học

Bài 79: Giới thiệu hình trụ. giới thiệu hình cầu

Bài 80: Em ôn lại những gì đã học

Bài 81: Em ôn lại những gì đã học

Bài 82: Em đã học được những gì?

Bài 83: Bảng đơn vị đo thời gian

Bài 84: Cộng số đo thời gian

Bài 85: Trừ số đo thời gian

Bài 86: Em ôn lại những gì đã học

Bài 87: Nhân số đo thời gian với một số

Bài 88: Chia số đo thời gian cho một số

Bài 89: Em ôn lại những gì đã học

Giải VNEN toán 5 từ bài 90 đến 104

Bài 90: Em ôn lại những gì đã học

Bài 91: Vận tốc

Bài 92: Quãng đường

Bài 93: Thời gian

Bài 94: Em ôn lại những gì đã học

Bài 95: Bài toán về chuyển động ngược chiều

Bài 96: Bài toán về chuyển động cùng chiều

Bài 97: Ôn tập về số tự nhiên

Bài 98: Ôn tập về phân số

Bài 99: Ôn tập về số thập phân

Bài 100: Ôn tập về độ dài và đo khối lượng

Bài 101: Ôn tập về đo diện tích

Bài 102: Ôn tập về đo thể tích

Bài 103: Ôn tập về đo thời gian

Bài 104: Ôn tập về phép cộng, phép trừ

Giải VNEN toán 5 từ bài 105 đến 120

Bài 105: Ôn tập về phép nhân, phép chia

Bài 106: Em ôn lại những gì đã học

Bài 107: Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian

Bài 108: Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình

Bài 109: Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình

Bài 110: Em ôn lại những gì đã học

Bài 111: Ôn tập về giải toán

Bài 112: Em ôn lại những gì đã học

Bài 113: Em ôn lại những gì đã học

Bài 114: Em ôn lại những gì đã học

Bài 115: Ôn tập về biểu đồ

Bài 116: Em ôn lại những gì đã học

Bài 117: Em ôn lại những gì đã học

Bài 118: Em ôn lại những gì đã học

Bài 119: Em ôn lại những gì đã học

Bài 120: Em đã học được những gì?

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 5