Trình bày các ý cơ bản của hai bài thơ theo sơ đồ

  • 1 Đánh giá

c) Trình bày các ý cơ bản của hai bài thơ theo sơ đồ sau:

Ý 1:

....................................................

....................................................

Ý 2:

....................................................

....................................................

Tuyên ngôn độc lập

Bài làm:

  • Ý 1: Sông núi nước Nam là của người Nam, sách trời đã định rõ. Từ đó khẳng định chủ quyền của dân tộc.
  • Ý 2: Kẻ thù xâm lược sẽ nhất định phải nhận lấy bại vong. Từ đó khẳng định ý chí kiên quyết bảo vệ chủ quyền dân tộc.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021