Xác định bố cục của văn bản. Căn cứ vào độ dài ngắn của mỗi phần , có thể thấy nhà văn chủ yếu muốn nói đến những biểu hiện tình cảm của nhân vật nào?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Đọc văn bản Con chó Bấc

2. Tìm hiểu văn bản

a) Xác định bố cục của văn bản. Căn cứ vào độ dài ngắn của mỗi phần , có thể thấy nhà văn chủ yếu muốn nói đến những biểu hiện tình cảm của nhân vật nào?

Bài làm:

Bố cục 3 phần:

  • Phần 1 (Từ đầu đến... trong lòng Bấc”) Mở đầu
  • Phần 2 ( “Con người này... biết nói đấy”): tình cảm của Thoóc-tơn đối với con chó Bấc.
  • Phần 3 (còn lại): Tình cảm của Bấc đối với chủ.

Trong ba phần thì phần thứ ba dài hơn cả. Điều đó cho thấy nhà văn chủ chủ yếu muốn nói đến những biểu hiện tình cảm của Bấc và miêu tả tình cảm của nó đối với chủ.

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021