Bài 44: Kinh tế Trung và Nam Mĩ

 • 1 Đánh giá

Trong nông nghiệp ở Trung và Nam Mĩ còn tồn tại sự phân chia ruộng đất không công bằng, biểu hiện qua hai hình thức sở hữu nông nghiệp là đại điền trang và tiểu điền trang. Một số quốc gia Trung và Nam Á đã tiến hành cải cách ruộng đất, nhưng kết quả thu được rất hạn chế.

A. Kiến thức trọng tâm

1. Nông nghiệp

a. Các hình thức sở hữu trong nông nghiệp.

 • Đại điền trang:
  • Thuộc sở hữu của các đại điền chủ, chỉ chiếm dưới 5% số dân nhưng sở hữu trên 60% diện tích.
  • Quy mô lớn, canh tác theo lỗi quảng canh, năng suất thấp.
 • Tiểu điển trang:
  • Thuộc sở hữu của các hộ nông dân
  • Quy mô nhỏ, trồng lương thực để tự túc
 • Sở hữu của tư bản nước ngoài.
  • Thuộc sở hữu của các công ty tư bản Hoa Kì, Anh
  • Lập đồn điền để trồng trọt, chăn nuôi và xây dựng các cơ sở chế biến nông sản xuất khẩu.

b. Các ngành công nghiệp

 • Ngành trồng trọt:
  • Nông sản chủ yếu : cây Công nghiệp và cây ăn quả .
  • Một số nước phát triển lương thực (Nam Mĩ)
 • Ngành trồng trọt mang tính độc cạnh do lệ thuộc vào nước ngoài.
 • Phần lớn các nước Trung và Nam Mĩ phải nhập lương thực và thực phẩm.
  • Ngành chăn nuôi đánh bắt cá:
 • Phát triển mạnh chăn nuôi bò thịt, bò sữa, cừu, lạc đà…
 • Pê-ru có ngành đánh bắt cá biển với sản lượng cao trên thế giới.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Trang 135 sgk Địa lí 7

Dựa vào hình 44.4, cho biết Trung và Nam Mĩ có các loại cây trồng chủ yếu nào và phân bố ở đâu?

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 136 sgk Địa lí 7

Dựa vào hình 44.4, cho biết loại gia súc chủ yếu được nuôi ở Trung và Nam Mĩ. Chúng được nuôi chủ yếu ờ đâu? Vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 1: Trang 136 sgk Địa lí 7

Nêu sự bất hợp lí trong chế độ sở hữu ruộng đất ở Trung và Nam Mĩ.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 136 sgk Địa lí 7

Dựa vào hình 44.4, nêu tên và trình bày sự phân bố của các cây trồng chính ở Trung và Nam Mĩ.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm địa lí 7 bài 44: Kinh tế Trung và Nam Mĩ


 • 31 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021