Trắc nghiệm địa lí 7 bài 44: Kinh tế Trung và Nam Mĩ

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 7 bài 44: Kinh tế Trung và Nam Mĩ. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Cu-ba là quốc gia nổi tiếng với cây trồng nào?

 • A. Cà phê
 • B. Cao su

  C. Mía

  D. Lúa mì

Câu 2: Các công ty đã mua đất rộng lớn để lập đồn điền trồng trọt, chăn nuôi và chế biến xuất khẩu là nước:

 • A. Hoa Kì và Anh.
 • B. Hoa Kì và Pháp.
 • C. Anh và Pháp.
 • D. Pháp và Ca-na-da.

Câu 3: Giải pháp hữu hiệu để giải quyết vấn đề ruộng đất ở Nam Mỹ là:

 • A. Cải cách ruộng đất
 • B. Khai hoang
 • C. Mua lại đất đại điền chủ
 • D. Tất cả các ý trên.

Câu 4: Hình thức sở hữu đất phổ biến trong nông nghiệp ở Trung và Nam Mĩ là:

 • A. Hợp tác xã.
 • B. Trang trại.
 • C. Điền trang.
 • D. Hộ gia đình.

Câu 5: Nước có sản lượng cá biển lớn nhất Nam Mĩ:

 • A. Cô-lôm-bi-a.
 • B. Chi-lê.
 • C. Xu-ri-nam.
 • D. Pê-ru.

Câu 6: Để giảm bớt sự bất hợp lí trong sở hữu ruộng dất một số quốc gia Trung và Nam Mĩ đã không làm việc gì sau?

 • A. Bán ruộng đất cho các công ti tư bản.
 • B. Ban hành luật cải cách ruộng đất.
 • C. Tổ chức khai hoang đất mới.
 • D. Mua lại đất của điền chủ, các công ti tư bản chia cho dân.

Câu 7: Do lệ thuộc vào nước ngoài nên ngành trồng trọt ở nhiều nước Trung và Nam Mĩ mang tính chất:

 • A. Đa da hóa cây trồng.
 • B. Độc canh.
 • C. Đa phương thức sản xuất.
 • D. Tiên tiến, hiện đại.

Câu 8: Những nước có ngành chăn nuôi bò thịt và bò sữa phát triển với quy mô lớn là:

 • A. Bra-xin, Ac-hen-ti-na, U-ru-goay, Pa-ra-goay.
 • B. Bra-xin, Ac-hen-ti-na, U-ru-goay, Chi-le.
 • C. Bra-xin, Ac-hen-ti-na, Chi-le, Pa-ra-goay.
 • D. Bra-xin, Cô-lôm-bi-a, U-ru-goay, Pa-ra-goay.

Câu 9: Trên sườn núi Trung An-đét, người ta nuôi:

 • A. Bò thịt, cừu.
 • B. Cừu, dê.
 • C. Dê, bò sữa.
 • D. Cừu, lạc đà Lama.

Câu 10: Đại điền trang thuộc sở hữu của các đại địa chủ, họ chỉ chiếm chưa tới 5% dân số nhưng sở hữu bao nhiêu phần nhiêu diện tích đất canh tác?

 • A. 30%
 • B. 40%
 • C. 50%
 • D. 60%

Câu 11: Trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp, ngành trồng trọt ở các nước Trung và Nam Mĩ có đặc điểm:

 • A. Mang tính chất độc canh
 • B. Sản phẩm nông sản chủ yếu để xuất khẩu
 • C. Phụ thuộc vào các công ty tư bản nước ngoài
 • D. Tất cả đều đúng

Câu 12: Các nước ở Nam Mĩ trồng nhiều cà phê:

 • A. Bra-xin
 • B. Cô-lôm-bi-a
 • B. Ac-hen-ti-na, Pêru
 • D.Tất cả đều đúng đều đúng

Câu 13: Thành phần nào chiếm nhiều diện tích đất trồng nhất ở Trung và Nam Mĩ?

 • A. Các công ti tư bản nước ngoài.
 • B. Các đại điền chủ.
 • C. Các hộ nông dân.
 • D. Các hợp tác xã.

Câu 14: Các hình thức canh tác chủ yếu ở các nước Trung và Nam Mĩ:

 • A. Quảng canh - độc canh.
 • B. Thâm canh.
 • C. Du canh.
 • D. Quảng canh.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 44: Kinh tế Trung và Nam Mĩ


 • 202 lượt xem