Bộ đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 11 năm 2022 - 2023 Đề thi học kì 1 môn Tin lớp 11 có đáp án

  • 1 Đánh giá

KhoaHoc mời các bạn cùng theo dõi nội dung Bộ đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án chi tiết được đăng tải dưới đây nhằm ôn thi cuối kì 1 lớp 11 đạt kết quả cao.

Đề thi cuối kì 1 Tin học 11

PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Hãy chọn phương án ghép phù hợp nhất . Ngôn ngữ lập trình là gì :

A. phương tiện để soạn thảo văn bản trong đó có chương trình.
B. ngôn ngữ Pascal hoặc ngôn ngữ C.
C. phương tiện diễn đạt thuật toán để máy tính thực hiện công việc.
D. phương tiện diễn đạt thuật toán.

Câu 2: Tác dụng của chương trình dịch:

A. Chuyển đổi chương trình từ ngôn ngữ tự nhiên sang ngôn ngữ máy.
B. Chuyển đổi chương trình bằng NNLT bậc cao sang ngôn ngữ máy.
C. Chuyển đổi chương trình mã máy sang viết bằng NNLT bâc cao.
D. Dùng để chạy chương trình sau khi chuyển đổi hoàn chỉnh nó.

Câu 3: Phát biểu nào dưới đây là sai khi nói về biên dịch và thông dịch ?

A. Chương trình dịch của NNLT bậc cao gọi là biên dịch còn thông dịch là chương trình dịch dùng với hợp ngữ.
B. Một ngôn ngữ lập trình có thể có cả chương trình thông dịch và chương trình biên dịch;
C. Thông dịch lần lượt dịch và thực hiện từng câu lệnh còn biên dịch phải dịch trước toàn bộ chương trình sang mã nhị phân thì mới có thể thực hiện được;
D. Biên dịch và thông dịch đều kiểm tra tính đúng đắn của câu lệnh;

Câu 4: Mỗi ngôn ngữ lập trình thường có các thành phần cơ bản là.

A. Bảng chữ cái, bảng số học, cú pháp.
B. Bảng chữ cái, cú pháp, ngữ nghĩa.
C. Các ký hiệu, bảng chữ cái, cú pháp.
D. Bảng chữ cái, qui ước, bảng số học.

Câu 5: Các từ: SQR, SQRT, REAL là

A. Tên dành riêng
B. Tên do người lập trình đặt
C. Tên đặc biệt
D. Tên chuẩn

Câu 6: Trong Turbo Pascal, xác định tên đúng trong các tên sau:

A. 10pro
B. Bai tap_1
C. Baitap
D. ngay sinh

Câu 7: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khoá PROGRAM dùng để:

A. khai báo biến.
B. khai báo tên chương trình.
C. khai báo thư viện.
D. khai báo hằng.

Câu 8: Phần thân chương trình được giới hạn bởi cặp từ khóa

A. Begin…End;
B. Start…Finish.
C. Begin…End.
D. Start…Finish;

Câu 9: Phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. Phần khai báo có thể khai báo cho: Tên chương trình, hằng, biến và chương trình con.
B. Phần khai báo có thể khai báo cho: Tên chương trình, hằng, biến.
C. Phần khai báo có thể khai báo cho: Chương trình con, hằng, biến.
D. Phần khai báo có thể khai báo cho: Tên chương trình, thư viện, hằng, biến và chương trình con.

Câu 10: Phạm vi giá trị của kiểu integer thuộc:

A. Từ 0 đến 255
B. Từ -215 đến 215 -1
C. Từ 0 đến 216 -1
D. Từ -231 đến 231 -1

Câu 11: Kiểu số nguyên gồm:

A. Byte, Integer, Word, Longint, Real
B. Byte, Integer, Word, Longint
C. Byte, Integer, Word, Real
D. Real, Integer, Word, Longint

Câu 12: Một biến chỉ nhận giá trị nguyên trong phạm vi từ 0 đến 200, biến phải khai báo kiểu dữ liệu nào là tốt nhất:

A. Boolean
B. Char
C. Rea
l D. Byte

Câu 13: Trong Pascal, cú pháp để khai báo biến là:

A. Var <danh sách biến>=<kiểu dữ liệu>;
B. Var <danh sách biến>:<kiểu dữ liệu>;
C. <danh sách biến>: kiểu dữ liệu;
D. Var <danh sách biến>;

Câu 14: Biến X nhận giá trị là 0.7 .Khai báo nào sau đây là đúng.

A. var X: integer;
B. var X: real;
C. var X: char;
D. var X: boolean;

Câu 15: Trong 1 chương trình, biến M có thể nhận các giá trị: 10, 15, 20, 30, 40, và biến N có thể nhận các giá trị: 1.0 , 1.5, 2.0, 2.5 , 3.0, khai báo nào trong các khai báo sau là đúng?

A. Var M,N :Byte;
B. Var M: Real; N: Word;
C. Var M: Word; N: Real;
D. Var M, N: Longint;

Câu 16: Trong khai báo dưới đây bộ nhớ sẽ cấp phát cho các biến tổng cộng là bao nhiêu byte?

Var x,y,z : Integer; c,h: Char; ok: Boolean;

A. 9 byte
B. 10 byte
C. 11 byte
D. 12 byte

Câu 17: Trong NN lập trình Pascal, phép toán MOD với số nguyên có tác dụng gì

A. Chia lấy phần nguyên
B. Chia lấy phần dư
C. Làm tròn số
D. Thực hiện phép chia

Câu 18: Trong NN lập trình Pascal, câu lệnh nào sau đây là sai

A. X:= x;
B.X:= 12345;
C. X:= 123,456;
D. X:= pi*100;

Câu 19: Kết quả của biểu thức sqr(abs(25-30) mod 3) trả về kết quả là (VDT)

A. 1
B. 2
C. 6
D. 4

Câu 20: Trong Pascal, để đưa dữ liệu ra màn hình ta sử dụng thủ tục:

A. writeln(<danh sách kết quả ra >);
B. Rewrite(<danh sách các biến >);
C. write(<danh sách các giá trị >)
D. write(<danh sách biến vào>);

Câu 21: Lệnh Write( ‘TONG = ‘ , 10 + 20 ) ; viết gì ra màn hình:

A. 30
B. TONG = 10 + 20
C. TONG = 30
D. 10 + 20

Câu 22: Trong NNLT Pascal, kết quả trả về của đoạn chương trình sau là (VDC)

Var a: real;

Begin

a:= 15; writeln(‘KQ la: ’,a);

End.

A. KQ la a
B. Chương trình báo lỗi
C. KQ la 15
D. KQ la 1.5000000000E+01

Câu 23: Trong Turbo Pascal, để lưu một chương trình:

A. Nhấn tổ hợp phím Alt + F5
B. Nhấn tổ hợp phím Alt + F2
C. Nhấn phím F2
D. Nhấn phím F5

Câu 24: Trong NN lập trình Pascal, đoạn chương trình sau dùng để làm gì?

Var x, y, t: integer; Begin x: = t; t:= y; y:= x; End.

A. Hoán đổi giá trị y và t
B. Hoán đổi giá trị x và y
C. Hoán đổi giá trị x và t
D. Công việc khác

PHẦN TỰ LUẬN

Câu 25: Viết lại các biểu thức dạng Toán học sau sang dạng biểu diễn tương ứng trong Pascal: (1.0 điểm)

a. x2 + y2 + z2 b.

Câu 26: Cho chương trình có các lỗi trong câu lệnh. Hãy viết lại chương trình đúng: (1.0 điểm)
Program Bai_Thi1;

Var x = integer;

y : real;

Const c := 4;

Begin

x := 500;

y := x/c

Write (y);

End;

Đáp án đề thi học kì 1 Tin 11

Đáp án: Có sẵn trong đề.

Hướng dẫn chấm:

Trắc nghiệm: Mỗi câu đúng là 0.33 điểm.

Tự luận: (2 điểm)

Câu

Đáp án

Điểm

Câu 25

Biểu thức Pascal như sau:

a. sqr(x) + sqr(y) + sqr(y) hoặc x*x + y*y + z*z (0.5đ)

b. (–b + sqrt(sqr(x) – 4*a*c))/(2*a)*b (0.5đ)

(1.0 điểm)

Câu 26

Program Bai_Thi1;

Var x : integer; (0.25)

y : real;

Const c = 4; (0.25)

Begin

x := 500;

y := x/c; (0.25)

Write (y);

End; (0.25)

(1,0 điểm)

Tải File tài liệu để xem trọn bộ đề thi kèm đáp án cùng ma trận!

KhoaHoc mời các bạn cùng tham khảo nội dung Bộ Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Tin học năm 2022 - 2023 có đáp án gồm nhiều mẫu đề thi khác nhau nhằm hỗ trợ học sinh có thêm tài liệu tham khảo hữu ích. Các em có thể ôn luyện kiến thức môn Tin lớp 11 đã được học đồng thời làm quen cấu trúc đề kiểm tra học kì 1 lớp 11 nhằm đạt được kết quả tốt trong bài kiểm tra chính thức của bản thân. Tham khảo thêm chuyên mục Đề thi học kì 1 lớp 11 để có thêm nhiều tài liệu ôn tập các môn học khác như Toán, Văn, Lý, Hóa,....

  • 28 lượt xem