Phiếu BT tiếng việt 4

Phiếu bài tập ôn luyện cuối tuần tiếng việt lớp 4 cả tập 1 và tập 2. Theo đó, sau mỗi tuần học, các em học sinh có 1 phiếu học tập để ôn luyện và củng cố lại các phần tiếng việt đã học trong tuần. Hi vọng, phiếu học tập sẽ giúp các em nắm chắc hơn môn tiếng việt và đạt được kết quả cao

BT cuối tuần tiếng việt 4 - tập 1

Phiếu bài tập tuần 1 Tiếng Việt 4

Phiếu bài tập tuần 2 Tiếng Việt 4

Phiếu bài tập tuần 3 Tiếng Việt 4

Phiếu bài tập tuần 4 Tiếng Việt 4

Phiếu bài tập tuần 5 Tiếng Việt 4

Phiếu bài tập tuần 6 Tiếng Việt 4

Phiếu bài tập tuần 7 Tiếng Việt 4

Phiếu bài tập tuần 8 Tiếng Việt 4

Phiếu bài tập tuần 9 Tiếng Việt 4

Phiếu bài tập tuần 10 Tiếng Việt 4

Phiếu bài tập tuần 11 Tiếng Việt 4

Phiếu bài tập tuần 12 Tiếng Việt 4

Phiếu bài tập tuần 13 Tiếng Việt 4

Phiếu bài tập tuần 14 Tiếng Việt 4

Phiếu bài tập tuần 15 Tiếng Việt 4

Phiếu bài tập tuần 16 Tiếng Việt 4

Phiếu bài tập tuần 17 Tiếng Việt 4

Phiếu bài tập tuần 18 Tiếng Việt 4

BT cuối tuần tiếng việt 4 - tập 2

Phiếu bài tập tuần 19 Tiếng Việt 4

Phiếu bài tập tuần 20 Tiếng Việt 4

Phiếu bài tập tuần 21 Tiếng Việt 4

Phiếu bài tập tuần 22 Tiếng Việt 4

Phiếu bài tập tuần 23 Tiếng Việt 4

Phiếu bài tập tuần 24 Tiếng Việt 4

Phiếu bài tập tuần 25 Tiếng Việt 4

Phiếu bài tập tuần 26 Tiếng Việt 4

Phiếu bài tập tuần 27 Tiếng Việt 4

Phiếu bài tập tuần 28 Tiếng Việt 4

Phiếu bài tập tuần 29 Tiếng Việt 4

Phiếu bài tập tuần 30 Tiếng Việt 4

Phiếu bài tập tuần 31 Tiếng Việt 4

Phiếu bài tập tuần 32 Tiếng Việt 4

Phiếu bài tập tuần 33 Tiếng Việt 4

Phiếu bài tập tuần 34 Tiếng Việt 4

Phiếu bài tập tuần 35 Tiếng Việt 4

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 4