Bức tranh vẽ cảnh gì? Em biết gì về Trần Thủ Độ?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát tranh minh họa cho nội dung bài đọc Thái sư Trần Thủ Độ và trả lời câu hỏi:

  • Bức tranh vẽ cảnh gì?
  • Em biết gì về Trần Thủ Độ?

Bài làm:

  • Bức tranh vẽ cảnh một người đang mang tiền bạc, quà cáp để đút lót chức câu dương nhưng bị Trần Thủ Độ đưa tay từ chối.
  • Những điều em biết về Trần Thủ Độ: Ông thuộc cuối triều Lý đầu triều Trần trong lịch sử Việt Nam. Ông đóng vai trò quan trọng trong các sự kiện lật đổ nhà Lý, lập nên nhà Trần

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021