Cách làm câu số 12, 22, 23 đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Đề số 18

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Cách làm câu số 12, 22, 23

Câu 12: Đáp án D

Tổng quát : R-N + HCl -> RNHCl

Bảo toàn khối lượng : mamin + mHCl = mmuối

=> nHCl = 0,2 mol

=> x = 1M.

Câu 22: Đáp án B

Fe + CuSO4 -> FeSO4 + Cu

, nFe = 0,04 mol ; nCuSO4 = 0,01 mol

=> chất rắn gồm : 0,01 mol Cu và 0,03 mol Fe

=> m = 2,32g.

Câu 23: Đáp án B

Vì phản ứng vừa đủ => nNaOH = nancol = nmuối = 0,05 mol

=> Mancol = 46g => C2H5OH

Và Mmuối = 68g => HCOONa

Vậy este là HCOOC2H5

Trong X có : 0,1 mol H2NCH2COOH và 0,05 mol CH3COOC2H5 phản ứng với NaOH

Tạo ra chất rắn gồm : 0,1 mol H2NCH2COONa ; 0,05 mol CH3COONa ; 0,05 mol NaOH

=> m = 15,8g

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021