Cần làm gì để biết kiểu gen của cá thể có kiểu hình trội?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Ta cần phải làm gì để biết chính xác kiểu gen của một cá thể có kiểu hình trội?

Bài làm:

Câu 4: Cần sử dụng phép lai phân tích:

  • Nếu con lai đồng tính về kiểu hình trội thì có thể ban đầu mang kiểu gen đồng hợp
  • Nếu con lại phân tính thì cá thể đó mang kiểu gen dị hợp.
  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021