Hãy giải thích các mối quan hệ giữa gen và tính trạng

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Hãy giải thích các mối quan hệ giữa gen và tính trạng sau đây và cho biết kiểu quan hệ nào là chính xác hơn:

  • Một gen quy định một tính trạng.
  • Một gen quy định một enzim/prôtêin.
  • Một gen quy định một chuỗi pôlipeptit.

Bài làm:

Câu 1:

  • Trình tự các nu trên gen quy định trình tự các nu trên mARN, từ đó quy định trình tự các a.a trên protein và quy định tính trạng.
  • Một gen quy định một chuỗi pôlipeptit chính xác hơn vì một prôtêin có thể gồm nhiều chuỗi pôlipeptit khác nhau cùng quy định. Một tính trạng lại có thể được quy định bởi nhiều loại prôtêin khác nhau.
  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021