Số lượng NST lưỡng bội của một loài 2n = 10. Đột biến có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại thể ba ở loài này?

  • 1 Đánh giá

Câu 6 (chương 1): Trang 65 - sgk Sinh học 12

Số lượng NST lưỡng bội của một loài 2n = 10. Đột biến có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại thể ba ở loài này?

Bài làm:

  • Đột biến có thể tạo ra số thể ba = số cặp NST = 5

  • 107 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021