Từ một loài sinh vật không có sự cách li về mặt địa lí có thể hình thành nên các loài khác nhau được không? Giải thích

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 132 - sgk Sinh học 12

Từ một loài sinh vật không có sự cách li về mặt địa lí có thể hình thành nên các loài khác nhau được không? Giải thích.

Bài làm:

Câu 1:

  • Không có cách li địa lí thì loài mới vẫn có thể hình thành
  • Các yếu tố khác hình thành loài mới: cách li tập tính, cách li sinh thái, cơ chế lai xa và đa bội hóa
  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021