Đột biến gen là gì? Nêu các dạng đột biến thường gặp và hậu quả của nó.

 • 1 Đánh giá

Câu 1: Đột biến gen là gì? Nêu các dạng đột biến thường gặp và hậu quả của nó.

Bài làm:

Câu 1:

 • Đột biến gen (còn được gọi là đột biến điểm) là những biến đổi trong cấu trúc của gen xảy ra tại một điểm nào đó trên phân tử axit nuclêic, liên quan tới một hoặc một số cặp nuciêôtit.
 • Thể đột biến gen là những cá thể mang đột biến gen đã biểu hiện ở kiểu hình.
 • Các dạng đột biến thường gặp:
  • Đột biến thay thế 1 cặp nucleotit
  • Đột biến thêm hoặc mất 1 cặp nucleotit
 • Đột biến gen làm biến đổi chuỗi nuclêôtit của gen sẽ dẫn đến biến đổi trình tự trong chuỗi ribônuclêôtit của mARN, qua đó làm biến đổi trình tự axit amin của prôtêin tương ứng gây nên hậu quả khác.
 • Các dạng đột biến thường gặp:
 • 73 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021