Trong phép lai một tính trạng, để cho đời sau có tỉ lệ phân li kiểu hình 3 trội : 1 lặn thì cần có các điều kiện gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trong phép lai một tính trạng, để cho đời sau có tỉ lệ phân li kiểu hình 3 trội : 1 lặn thì cần có các điều kiện gì?

Bài làm:

Câu 3: Để cho đời sau có tỉ lệ phân li kiểu hình 3 trội 1 lặn thì cần có các điều kiện:

  • cả bố lẫn mẹ đều phải dị hợp từ về một cặp alen
  • số lượng con lai phải lớn
  • có hiện tượng trội lặn hoàn toàn
  • các cá thể có kiểu gen khác nhau phải có sức sống như nhau
  • Các alen phân li độc lập trong giảm phân và tổ hợp ngẫu nhiên trong thụ tinh
  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021