Giải thích vai trò của cách li địa lí trong quá trình hình thành loài mới

 • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 128 - sgk Sinh học 12

Giải thích vai trò của cách li địa lí trong quá trình hình thành loài mới.

Bài làm:

Câu 1:

 • Cách li địa lí:
  • Là trở ngại địa lí làm cho các cá thể của các quần thể bị cách li và không thể giao phối với nhau
  • Có vai trò duy trì sự khác biệt về vốn gen giữa các quần thể do các nhân tố tiến hóa tạo ra
 • Giải thích:
  • Do các quần thể được sống cách biệt trong những khu vực địa lí khác nhau nên CLTN và các nhân tố tiến hóa khác có thể tạo nên sự khác biệt về vốn gen giữa các quần thể
  • Sự khác biệt về di truyền giữa các quần thể được tích tụ dẫn đến xuất hiện sự cách li sinh sản thì loài mới được hình thành
 • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021