Quá trình di truyền ở mức độ phân tử

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 102 - sgk Sinh học 12

Hãy điền các chú thích hợp vào bên cạnh các mũi tên nêu trong sơ đồ dưới đây để minh hoạ quá trình di truyền ở mức độ phân tử:

ADN → mARN → pôlipeptit → prôtêin → tính trạng (hình thái, sinh lí…).

Bài làm:

Câu 1:

Giải bài 1 trang 102 sgk Sinh 12 | Để học tốt Sinh 12

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021