Mã di truyền có đặc điểm gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Mã di truyền có đặc điểm gì?

Bài làm:

Câu 4: Đặc điểm của mã di truyền:

  • Mã di truyền là mã bộ ba và được đọc liên tục bắt đầu từ 1 điểm xác định theo từng cụm 3 nucleotit.
    • bộ ba mở đầu: AUG
    • bộ ba kết thúc: UAA, UAG, UGA
  • Mỗi bộ ba mã hóa 1 axit amin.
  • Mã di truyền được dùng chung cho tất cả các loài sinh vật.
  • Mã di truyền mang tính thoái hóa: nhiều bộ 3 quy định 1 axit amin
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021