Giải câu 2 bài 17 Sinh học 12 trang 73

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 73 - sgk Sinh học 12

Một quần thể bao gồm 120 cá thể có kiểu gen AA, 400 cá thể có kiểu gen Aa và 680 cá thể có kiểu gen aa. Hãy tính tần số của các alen A và a trong quần thể và cho biết quần thể có cân bằng về thành phần kiểu gen hay không?

Bài làm:

  • Gọi tần số alen A là p và alen a là q.
  • Ta có p = [(120 X 21 + 400]/ (120 + 400 + 680) x 2 = 640/ 2400 = 0,267 => q = 0,733.
  • Nếu quần thể ở trạng thái cân bằng di truyền thì tần số các kiểu gen phải thoả mãn công thức p2(AA) + 2pq(Aa) + q2(aa) = 1
  • Trong khi đó tần số các kiểu gen thực tế là AA = 120/1200 = 0,1 ; Aa = 400/1200 = 0.333 và aa = 680/1200 = 0,567.

=> Như vậy, quần thể không cân bằng di truyền

Hay cách kiểm tra khác như sau:

  • Cụ thể trong quần thể này nếu ở trạng thái cân bằng di truyền thì thành phần kiểu gen phải là:

(0T266)2 AA + 2 (0,266) (0,743) Aa + (0,734)- aa = 1

0,07 AA + 0,39 Aa + 0,54 aa = 1

  • Trong khi đó thành phần kiểu gen thực tế của quần thế là: p2 A A =120/ (120 + 400 + 680) = 0,1 2pq Aa = 400/ 1200 = 0,33 q-aa = 680/1200 =0,57.

=> Như vậy tần số các kiêu gen của quần thể khá khác biệt so với tần số các kiểu gen ở trạng thái cân bằng di truyền. Do vậy, quần thể không ở trạng thái cân bằng di truyền.

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021