Giải câu 5 bài 12 Sinh học 12 trang 54

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 54 - sgk Sinh học 12

Nếu kết quả của phép lai thuận và phép lai nghịch mà khác nhau ở 2 giới (ở loài có cơ chế xác định giới tính kiểu XX - XY) thì kết luận nào được rút ra ở dưới đây là đúng?

A. Gen quy định tính trạng nằm ở NST giới tính X.

B. Gen quy định tính trạng nằm trong ti thể.

C. Gen quy định tính trạng nằm trên NST Y.

D. Không có kết luận nào nêu trên là đúng.

Bài làm:

=> đáp án D

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021