Trong phép lai giữa hai cá thể có kiểu gen sau đây:

  • 1 Đánh giá

Câu 2 (chương 2): Trang 66 - sgk Sinh học 12

Trong phép lai giữa hai cá thể có kiểu gen sau đây:

AaBbCcDdEe x aaBbccDdee

Các cặp gen quy định các tính trạng khác nhau nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. Hãy cho biết:

a. Tỉ lệ đời con có kiểu hình trội về 5 tính trạng là bao nhiêu?

b. Tỉ lệ đời con có kiểu hình giống mẹ là bao nhiéu?

c. Tỉ lệ đời con có kiểu gen giống bố là bao nhiêu?

Bài làm:

Cần sử dụng quy luật xác suất để giải thì sẽ nhanh.

a. Tỉ lệ kiểu hình trội về gen A là 1/2, về gen B là 3/4, về c là 1/2, về D là 3/4 và về gen E là 1/2

Do vậy tỉ lệ đời con có kiểu hình trội về tất cả 5 tính trạng sẽ bằng 1/2 . 3/4 . 1/2 . 3/4 .1/2

b. Tỉ lệ đời con có kiểu hình giống mẹ sẽ bằng 3/4 .3/4

c). Tỉ lệ đời con có kiểu hình giống bố sẽ bẳng 91/2 . 1/2 .1/2 . )/2 .1/2

  • 24 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021