Thế nào là gen đa hiệu?

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Thế nào là gen đa hiệu?

A. Gen tạo ra nhiều loại mARN.

B. Gen điều khiển sự hoạt động của các gen khác.

C. Gen mà sản phẩm của nó có ảnh hưởng đến nhiều tính trạng khác nhau.

D. Gen tạo ra sản phẩm với hiệu quả rất cao.

Bài làm:

Câu 5:

=> đáp án C

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021