Các prôtêin được tổng hợp trong tế bào nhân thực

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

Các prôtêin được tổng hợp trong tế bào nhân thực đều:

A. bắt đầu bằng axit amin Met

B. bắt đầu bằng axit amin foocmin mêtiônin

C. Có Met ở vị trí đầu tiên bị cắt bởi enzim

D. Cả A và C

Bài làm:

Câu 5:

=> Đáp án D

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021