Giải câu 4 bài 16 Sinh học 12 trang 70

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 70 - sgk Sinh học 12

Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Một quần thể khởi đầu có tần số kiểu gen dị hợp tử Aa là 0.40. Sau 2 thế hệ tự thụ phấn thì tần số kiểu gen dị hợp tử trong quần thể sẽ là bao nhiêu? Chọn đáp án đúng trong các phương án nêu dưới đây.

A. 0,10 B. 0,20 C. 0,30 D. 0,40

Bài làm:

=> đáp án A

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021