Tại sao ưu thế lai cao nhất ở F1 và giảm dần ở đời sau?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Tại sao ưu thế lai cao nhất ở F1 và giảm dần ở đời sau?

Bài làm:

Câu 4:

  • Ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở thể dị hợp F1
  • Nhưng khi tự thụ phấn qua các thế hệ tiếp theo, thể dị hợp giảm dần và tăng thể đồng hợp

=> Do vậy, ưu thế lai cao nhất ở F1 và giảm dần ở đời sau

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải môn sinh 12