Làm thế nào có thể phát hiện được 2 gen nào đó liên kết hay phân li độc lập?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Làm thế nào có thể phát hiện được 2 gen nào đó liên kết hay phân li độc lập?

Bài làm:

Câu 1: Sử dụng phép lai phân tích ta có thể xác định 2 gen nào đó là phân li độc lập nhau hay liên kết với nhau.

  • Nếu kết quả lai phân tích cho tỉ lệ phân li kiểu hình 1: 1: 1: 1 thì hai gen quy định 2 tính trạng nằm trên 2 NST khác nhau còn nếu tỉ lệ phân li kiểu hình là 1: 1 thì 2 gen liên kết hoàn toàn với nhau.
  • Nếu kết quả lai phân tích cho ra 4 kiểu hình với tỉ lệ không bằng nhau trong đó, kiểu hình chiếm đa số (trên 50%) thì 2 gen cùng nằm trên 1 NST và đã có hoán vị gen xảy ra.
  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021