Thế nào là mật độ cá thể của quần thể? Mật độ cá thể có ảnh hưởng tới các đặc điểm sinh thái khác của quần thể như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 165 - sgk Sinh học 12

Thế nào là mật độ cá thể của quần thể? Mật độ cá thể có ảnh hưởng tới các đặc điểm sinh thái khác của quần thể như thế nào?

Bài làm:

  • Mật độ cá thể trong quần thể là số lượng cá thể trên 1 đơn vị diện tích hay thể tích của quần thể đó.
  • Mật độ cá thể có ảnh hưởng tới:
    • Mức độ sử dụng nguồn sống trong môi trường
    • Khả năng siinh sản và tử vong của các cá thể

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021