Nêu sự khác nhau giữa quan hệ hỗ trợ và quan hệ đối kháng

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 180 - sgk Sinh học 12

Nêu sự khác nhau giữa quan hệ hỗ trợ và quan hệ đối kháng

Bài làm:

Sự khác nhau giữa quan hệ hỗ trợ và đối dịch:

  • Quan hệ hỗ trợ đem lại lợi ích hoặc ít nhất không có hại cho các loài trong quần xã
  • Trong quan hệ đối địch có một loài có lợi còn bên kia là các loài bị hại.
  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021