Giải bài 1 sinh 12: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

 • 1 Đánh giá

Để nghiên cứu về cơ chế di truyền và biến dị cần những khái niệm cơ bản, trong bài đầu tiên này, chúng ta tìm hiểu về cơ sở vật chất ở cấp độ phân tử: gen, mã di truyền.

A. Lý thuyết

I. Gen

1. Khái niệm

 • Gen là một đoạn ADN mang thông tin max hóa một chuỗi polipeptit hay 1 phân tử ARN.

2. Cấu trúc chung của gen cấu trúc

 • Mỗi gen mã hóa gồm 3 vùng:
  • vùng điều hòa
  • vùng mã hóa
  • vùng kết thúc

II. Mã di truyền

 • Mã di truyền là mã bộ ba và được đọc liên tục bắt đầu từ 1 điểm xác định theo từng cụm 3 nucleotit.
 • Mỗi bộ ba mã hóa 1 axit amin.
 • Mã di truyền được dùng chung cho tất cả các loài sinh vật.
 • Mã di truyền mang tính thoái hóa: nhiều bộ 3 quy định 1 axit amin

III. Quá trình nhân đôi ADN (tái bản ADN)

 • Quá trình nhân đôi ADN diễn ra trong nhân tế bào theo NTBS và NTBBT, gồm 3 bước:
  • Bước 1: tháo xoắn phân tử ADN
  • Bước 2: tổng hợp các mạch ADN mới
  • Bước 3: hai phân tử ADN mới được tạo thành
 • Kết quả: 2 phân tử con được tạo thành giống nhau và giống với phân tử ADN mẹ.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Gen là gì? Cho ví dụ minh họa

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trình bày cấu trúc chung của các gen mã hóa protein.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Giải thích nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn trong quá trình nhân đôi ADN. Nêu ý nghĩa của quá trình nhân đôi ADN.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Mã di truyền có đặc điểm gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Hãy giải thích Vvsao trên mỗi chặc chữ Y chỉ có một mạch của phân tử ADN được tổng hợp liên tục, mạch còn lại được tổng hợp một cách gián đoạn.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Vai trò của enzim ADN polimeraza trong quá trình nhân đôi ADN là:

A. tháo xoắn phân tử ADN
B. bẻ gãy các liên kết hidro giữa hai mạch ADN
C. lắp ráp các nuclêôtit tự do theo nguyên tắc bổ sung với mỗi mạch khuôn của ADN
D. cả A, B, C

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 12 bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN (P2)


 • 32 lượt xem
Chủ đề liên quan