Trình bày cấu trúc chung của các gen mã hóa protein

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trình bày cấu trúc chung của các gen mã hóa protein.

Bài làm:

Câu 2:

  • Vùng mã hoá: mang thỏng tin mã hoá các axit amin. Các gen ờ sinh vật nhân sơ có vùng mã hoá liên tục (gen khống phân mảnh). Phần lớn các gen của sinh vật nhân thực có vùng mã hoá không liên tục, xen kẽ các đoạn mã hoá axit amin (êxôn) là các đoạn không mã hoá axit amin (intron). Vì vậv, các gen này được gọi là gen phàn mảnh.
  • Vùng điều hoà đầu gen: nằm ờ đầu của gen, có trình tự nuclêôtit đặc biệt giúp ARNpoIimeraza có thể nhận biết và liên kết để khởi động quá trình phiên mã, đổng thời cũng chứa trình tự nuclêôtit điều hoà quá trình phién mã.
  • Vùng kết thúc: nẳm ở cuối gen, mang tín hiệu kết thúc phiên mã.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021