Hai alen thuộc cùng một gen có thể tương tác với nhau hay không? Giải thích.

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Hai alen thuộc cùng một gen có thể tương tác với nhau hay không? Giải thích.

Bài làm:

Câu 3: Các alen thuộc cùng 1 gen có thể tương tác với nhau theo kiểu trội -lặn hoàn toàn, trội - lặn không hoàn toàn hoặc đồng trội (khi hai alen cùa cùng một gen đều biểu hiện ra kiểu hình, ví dụ kiểu gen IAIB quy định nhóm máu AB ở người.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021