Thế nào là chuỗi và lưới thức ăn? Cho ví dụ minh hoạ về 2 loại chuỗi thức ăn

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 194 - sgk Sinh học 12

Thế nào là chuỗi và lưới thức ăn? Cho ví dụ minh hoạ về 2 loại chuỗi thức ăn

Bài làm:

  • Chuỗi thức ăn là một dạy các sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau.
  • Trong chuỗi thức ăn, mỗi loài vừa là sinh vật tiêu thụ mắt xích trước, vừa là sinh vật bị mắt xích sau tiêu thụ
  • Có 2 loại chuỗi thức ăn:
    • Sinh vật tự dưỡng --> động vật ăn thực vật --> động vật ăn động vật

Ví dụ: Lúa --> chuột --> rắn

    • Sinh vật phân giải mùn bã hữu cơ --> động vật ăn sinh vật phân giải --> động vật ăn động vật

Ví dụ: nấm --> sóc --> cáo

  • Lưới thức ăn bao gồm nhiều chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích chung.
  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021