Vai trò của enzim ADN polimeraza trong quá trình nhân đôi ADN?

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Vai trò của enzim ADN polimeraza trong quá trình nhân đôi ADN là:

A. tháo xoắn phân tử ADN
B. bẻ gãy các liên kết hidro giữa hai mạch ADN
C. lắp ráp các nuclêôtit tự do theo nguyên tắc bổ sung với mỗi mạch khuôn của ADN
D. cả A, B, C

Bài làm:

Câu 6:

=> Đáp án: D

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021