Giải bài 13 sinh 12: Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen

  • 1 Đánh giá

Gen là vật chất di truyền quy định các tính trạng. Vậy, để biểu hiện ra tính trạng, gen chịu ảnh hưởng của các yếu tố nào?

A. Lý thuyết

I. Mối quan hệ giữa gen và tính trạng

Gen (ADN) --> mARN --> polipeptit --> protein --> tính trạng

II. Sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường

  • Nhiều yếu tố của môi trường có thể ảnh hưởng đến sự biểu hiện của kiểu gen như: nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng,...

III. Mức phản ứng của kiểu gen

  • Tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gen tương ứng với các môi trường khác nhau được gọi là mức phản ứng của kiểu gen
  • Hiện tượng kiểu hình của một cơ thể có thể thay đổi trước các điều kiện môi trường khác nhau được gọi là sự mềm dẻo kiểu hình.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Thế nào là mức phản ứng của một kiểu gen?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Muốn nghiên cứu mức phản ứng của một kiểu gen nào đó ở động vật ta cần phải làm gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Nói: Cô ấy được mẹ truyền cho tính trạng "má lúm đồng tiền" có chính xác không? Nếu cần thì phải sửa lại câu nói này như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Một số bà con nông dân đã mua hạt ngô lai có năng suất cao về trồng nhưng cây ngô lại không cho hạt. Giả sử rằng công ti giống đã cung cấp hạt giống thứ thiệt đúng tiêu chuẩn. Hãy giải thích nguyên nhân dẫn đến tình trạng cây ngô không cho hạt trong trường hợp trên.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 12 bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen


  • 34 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021