Thế nào là mức phản ứng của một kiểu gen?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Thế nào là mức phản ứng của một kiểu gen?

Bài làm:

Câu 1:

  • Tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gen tương ứng với các môi trường khác nhau được gọi là mức phản ứng của kiểu gen
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021