Giải bài 29 sinh 12: Quá trình hình thành loài

 • 1 Đánh giá

Loài là một trong các cấp độ cơ bản của thế giới sống. Vậy loài được hình thành như thế nào? Bài 29 với nội dung "quá trình hình thành loài", chúng ta cùng tìm hiểu và giải đáp các vấn đề đó. Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi.

A. Lý thuyết

I. Hình thành loài khác khu vực địa lí

1. Vai trò của cách li địa lí trong quá trình hình thành loài mới

 • Cách li địa lí:
  • Là trở ngại địa lí làm cho các cá thể của các quần thể bị cách li và không thể giao phối với nhau
  • Có vai trò duy trì sự khác biệt về vốn gen giữa các quần thể do các nhân tố tiến hóa tạo ra

2. Thí nghiệm chứng minh quá trình hình thành loài bằng cách li địa lí

 • Thí nghiệm:
  • Chia quần thể ruồi giấm thành nhiều quần thể nhỏ
  • Nuôi từng quần thể trong môi trường nhân tạo riêng biệt
  • Sau nhiều thế hệ, cho 2 loại ruồi sống chung và theo dõi sự giao phối
 • Giải thích:
  • Do các quần thể được sống cách biệt trong những khu vực địa lí khác nhau nên CLTN và các nhân tố tiến hóa khác có thể tạo nên sự khác biệt về vốn gen giữa các quần thể
  • Sự khác biệt về di truyền giữa các quần thể được tích tụ dẫn đến xuất hiện sự cách li sinh sản thì loài mới được hình thành

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 128 - sgk Sinh học 12

Giải thích vai trò của cách li địa lí trong quá trình hình thành loài mới.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 128 - sgk Sinh học 12

Tại sao quần đảo lại được xem là phòng thí nghiệm nghiên cứu quá trình hình thành loài mới?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 128 - sgk Sinh học 12

Câu nào dưới đây nói về vai trò của sự cách li địa lí trong quá trình hình thành loài là đúng nhất?

A. Không có sự cách li địa lí thì không thể hình thành lên loài mới.

B. Cách li địa lí có thể dẫn đến hình thành loài mới qua nhiều giai đoại trung gian chuyển tiếp.

C. Cách li địa lí luôn luôn dẫn đến cách li sinh sản.

D. Môi trường địa lí khác nhau là nguyên nhân chính dẫn đến phản hồi thành phần kiểu gen của các quần thể cách li.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 12 bài 29: Quá trình hình thành loài


 • lượt xem
Chủ đề liên quan